Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kontakt@adwokatgebka.pl

+48 506 758 539

Logo serwisu.

Oskar Gębka Kancelaria Adwokacka

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Logo serwisu.

Zakres usług

Błędy medyczne

Błędy medyczne

Rozmiar tekstu

A

A

A

BŁĄD MEDYCZNY 


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu "błędu medycznego" popełnianych przez podmioty wykonujące zawody medyczne.

Zgodnie z tezą orzeczenia  Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygn. IV CR 39/54: "Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym."

Powyżej przedstawiona definicja "błędu w sztuce lekarskiej" pozostaje aktualna i trafną z tą wzmianką, iż medycyna nie jest sztuką, zaś sam lekarz nie jest artystą dlatego prawidłowe określenie winno brzmieć "błąd lekarski". Natomiast, coraz częściej w dzisiejszych czasach mówi się nie o "błędach lekarskich", a o "błędach medycznych" z jednej prostej przyczyny - zawodów medycznych jest wiele i nie tylko lekarz może dopuścić się błędu. 


Celem uwzględnienia przez sądy powszechne powództwa o zapłatę z tytułu popełnionego "błędu medycznego" należy wykazać w danym przypadku zaistnienie łącznie poniższych przesłanek:

1) postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej i dostepny personelowi medycznemu

2) wina nieumyślna (lekkomyślność / niedbalstwo)

3) wystąpienie szkody,

 • śmierć pacjenta lub 
 • uszkodzenie ciała lub 
 • rozstrój zdrowia 

4) związek przyczynowy miedzy popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem dla pacjenta 


Jakie roszczenia przysługują w razie ustalenia, iż doszło do zaistnienia "błędu medycznego" ?

1. Odszkodowanie - to zwrot wszelkich kosztów, które wynikły na skutek uszkodzenia/rozstroju zdrowia i są celowe / niezbędne do utrzymania, bądź poprawy stanu zdrowia pacjenta Najczęściej dochodzone koszty, które składają się na wysokość dochodzonego odszkodowania: 

 • koszty zakupy  lekarstw 
 • koszty wizyt u lekarzy 
 • koszty dojazdu miejsc, w których mają być udzielane świadczenia zdrowotne  
 • koszty wykonania badań
 • koszty rehabilitacji 
 • koszty zwiększonych wydatków na żywność (konieczność stosowania diet) 
 • koszty adaptacji mieszkania celem dostosowania do ograniczen bedących następstwem błędu medycznego 
 • koszty zakupu pojazdu do transportu pacjenta 

2. Zadośćuczynienie - roszczenie o zapłatę zadośćuczynienie ma na celu kompensację pacjentowi uszkodzenia ciała lub/i rozstrosju zdrowia. Wskazać należy, iż roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia jest roszczeniem, które w największym stopniu determinuje wysokość wartości przedmiotu sporu :(dochodzona kwota), dlatego też istotne jest, aby przeprowadzić stosowne postepowanie dowodowe, aby w sposób skrupulatny wykazać rozstrój zdrowia i cierpienia jakie towarzyszyły pacjenta przez całą drogę procesu rekonwalescencji (o ile jest ona możliwa).

3. Renta - poszkodowany może dochodzić od pozwanego renty z tytułu: 

 • utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej lub 
 • zwiększony potrzeb 
 • zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość 

Co do zasady świadczenie wypłacane jest co miesiąc, natomiast z ważnych powodów Sąd na wyraźne żądanie poszkodowanego może orzec skapitalizowaną rentę. 


Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zapłatę z tytułu popełnionego błędu medycznego ? 

Roszczenie o zapłatę z tytułu popełnionego błędu medycznego ulega przedawnieniu z upływem lat trzech

od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę

Ustawodawca przewidział wyjątek wprowadzając termin dłuższy przedawnienia roszczenia, w sytuacji gdy szkoda jest następstwem popełnionej zbrodni, bądź występku - w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie dwudziestoletni termin przedawnienia

Kolejnym wyjątkiem od w/w reguły jest objęcie specjalnym traktowaniem osoby niepełnoletnie w chwili kiedy doznały szkody - ustawowadca w tym zakresie wprowadził regulację, która wskazuje, iż termin przedawnieniona nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności.

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Logo serwisu.
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.